0) { print ""; } if ($rnd==0){ print ""; } ?>

0) { print ""; } ?>
[Contes de la terra dels Hogol] [Postals de Hogoland] [Imatges de Hogoland] [Pàgina principal] [Llibre de visites]
0) { $web = 0; $archivo = fopen("../fotohogol/cat/fotohogol2.hog","r"); if ($archivo) { while (!feof($archivo)) { $linea = fgets($archivo, 255); $dia=substr($linea,0,8); if ($dia == $data) { $web = substr($linea,8,1); } } } fclose ($archivo); if ($web==0) { $url = "http://ret000xp.eresmas.net/fthogol/"; } if ($web==1) { $url = "http://personal1.iddeo.es/ret000xp/";} if ($web==2) { $url = "http://www.hogoland.com/fotohogol/";} if ($web==3) { $url = "http://www.gratisweb.com/guachisnay/fthogol/";} if ($web==4) { $url = "http://www.moret.cat/hogol/";} if ($web==5) { $url = "http://www.iespana.es/artemis68/fh/";} if ($web==6) { $url = "http://www.iespana.es/artemis68/fh3/";} $foto = $url.$data.".jpg"; $i400 = imagecreatetruecolor(400,300); $black=ImageColorAllocate($i400,0,0,0); $blue=ImageColorAllocate($i400,0x2c,0x6D,0xAF); $white=ImageColorAllocate ($i400,255,255,255); $io = imagecreatefromjpeg($foto); imagecopyresized($i400,$io,0,0,0,0,400,300,800,600); $njpg = "./imgsrc/".$z.".jpg"; Imagejpeg($i400,$njpg,100); //ImageDestroy($i400); for ($i = 0; $i <= 5; $i++) { for ($j = 0; $j <= 7; $j++) { // crea les peces $alt = 50; Header("Content-type: image/png"); $im = imagecreatetruecolor(50,50); $trans = ImageColorAt($im, 1, 1); imagecopymerge($im,$i400,0,0,($j*$alt),($i*$alt),$alt,$alt,100); ImageColorTransparent($im, $trans); $njpg = "./imgsrc/".$j.$i.".jpg"; Imagejpeg($im,$njpg,100); ImageDestroy($im); // $ale = mt_rand(90,390); $ale2 = mt_rand(0,600); $pjpg = "./imgsrc/".$j.$i.".jpg"; $img = ""; $img2 = "
".$img."
\n"; $img3 = "
\n"; print $img2; //print $img3; } } } ImageDestroy($i400); ?>